Log in
    

Kurs — instruktor wspinaczki wysokogórskiej

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

pza-instruktorKomisja Szkolenia PZA ogłasza nabór na kurs instruktora sportu o specjalności wspinaczka wysokogórska. Celem kursu jest uzupełnienie kadry szkoleniowej Polskiego Związku Alpinizmu (absolwenci kursu otrzymają branżowy tytuł instruktora taternictwa PZA) oraz pedagogizacja specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności w zakresie wspinaczki wysokogórskiej oraz ich unifikacja w niezbędnym wymiarze.

Kurs — instruktor wspinaczki wysokogórskiej

pza-instruktor

Komisja Szkolenia PZA ogłasza nabór na kurs instruktora sportu o specjalności wspinaczka wysokogórska.

Cel kursu


Celem kursu jest uzupełnienie kadry szkoleniowej Polskiego Związku Alpinizmu (absolwenci kursu otrzymają branżowy tytuł instruktora taternictwa PZA) oraz pedagogizacja specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności w zakresie wspinaczki wysokogórskiej oraz ich unifikacja w niezbędnym wymiarze.

Kurs przeprowadzony będzie zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ministra Sportu i Turystyki. Absolwenci otrzymają państwowy tytuł instruktora sportu o specjalności wspinaczka wysokogórska.


Kurs przebiegać będzie wieloetapowo, w programie znajdować się będą zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, zakończony zostanie stażem, pracą dyplomową oraz egzaminem końcowym.


Program kursu


Szkolenie instruktorów wspinaczki wysokogórskiej zrealizowane zostanie w trakcie 214 jednostek lekcyjnych (po 45 minut każda), następujących rodzajów:

 1. zajęcia teoretyczne (wykłady, prezentacje); biorą w nich udział wszyscy uczestnicy kursu jednocześnie,

 2. zajęcia praktyczne: ćwiczenia prowadzone przez wykładowcę/instruktora, realizowane w podgrupach,

 3. zajęcia praktyczne: warsztaty prowadzone przez uczestników pod opieką wykładowcy/instruktora, staż praktyczny w terenie z asesorem,

 4. zajęcia poświęcone ocenie uczestników kursu (testy, egzaminy) oraz konsultacje.

Poszczególne rodzaje zajęć zostaną zrealizowane w następującym wymiarze:

 • zajęcia teoretyczne: 77 godzin,

 • zajęcia praktyczne: 137 godzin.

Kadrę kursu będą stanowić będą:

 • instruktorzy Polskiego Związku Alpinizmu, którzy posiadają uprawnienia instruktora sportu o specjalności wspinaczka wysokogórska,

 • kadra naukowa AWF,

 • ratownicy TOPR.

Kryteria przyjęcia na kurs


Kandydaci na kurs muszą spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania:

 • ukończyć studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskać ocenę bardzo dobrą z końcowego zaliczenia lub egzaminu z zajęć prowadzonych w danej dyscyplinie sportu, w wymiarze co najmniej 60 godzin lub ukończyć specjalność instruktorską w wymiarze 60 godzin w danej dyscyplinie sportu

  albo

 • ukończyć studia wyższe na kierunku turystyka i rekreacja ze specjalnością instruktorską, w wymiarze co najmniej 80 godzin w danej dyscyplinie sportu

  albo

 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończyć specjalistyczny kurs instruktorów w danej dyscyplinie sportu i zdać egzamin końcowy.

Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu może zwolnić zawodnika, który osiągnął wyniki o szczególnym znaczeniu dla sportu polskiego, z wymogu posiadania wykształcenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, na jego wniosek przedstawiony wraz z opinią właściwego polskiego związku sportowego.


Ponadto kandydaci powinni:

 1. Cieszyć się dobrym stanem zdrowia, poświadczonym wpisem w karcie lub książeczce zdrowia sportowca (specjalizacja: dowolny sport wspinaczkowy) albo orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania wspinaczki i uczestnictwa w kursie instruktorów tejże.

 2. Nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu i prezentować postawę moralno-etyczną, która nie budzi zastrzeżeń.

 3. Odznaczać się: dojrzałością emocjonalną, spokojem i opanowaniem, umiejętnością dokonania szybkiej oceny sytuacji i podjęcia adekwatnej decyzji, konsekwencją w działaniu, spolegliwością, a także posiadać predyspozycje pedagogiczne.

 4. Uprawiać daną dyscyplinę alpinizmu na odpowiednio wysokim poziomie oraz dysponować dostatecznie dużym doświadczeniem praktycznym i wszechstronną znajomością (teoretyczną i praktyczną) we wspinaczce wysokogórskiej.

Dodatkowe kryteria kwalifikacyjne stanowią:

 • umiejętność wspinaczki na poziomie V+ w terenie tatrzańskim lub alpejskim albo VI w terenie sportowym, udokumentowana wykazem przejść z minimum ostatnich 3 lat, wskazującym na doświadczenie w zakresie wspinaczki w terenie V+ w roli prowadzącego zespół,

 • bardzo dobra znajomość topografii Tatr Polskich, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej części Tatr Wysokich,

 • umiejętność poruszania się i dobra orientacja w terenie bez wyznaczonych szlaków,

 • znajomość technik linowych i asekuracji,

 • dobra kondycja, zaliczenie testu wytrzymałościowego,

 • członkostwo klubu zrzeszonego w Polskim Związku Alpinizmu,

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy (nie starsze niż 3 lata).

Wykaz przejść powinien zawierać następujące dane: rejon górski, ścianę, wysokość ściany, datę, styl przejścia, dane partnera; powinien zostać wypełniony zgodnie z formularzem.


Szczególnie cenione będzie wszechstronne doświadczenie górskie w tym:

 • wspinaczki na ścianach skalnych powyżej 500 metrów wysokości,

 • wspinaczki zimowe,

 • wspinaczki w górach lodowcowych na drogach o dużej powadze ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń obiektywnych.

 • dorobek bigwallowy, jaskiniowy lub skiturowy oraz szkoleniowy (skałki) mile widziany.

Uwagi do wszystkich punktów:

 

 1. Nie zaliczane są drogi robione na kursie lub z przewodnikiem.

 

 1. Nie zaliczane są drogi łatwiejsze niż VI latem, IV zimą oraz w górach lodowcowych.

 

 1. Do wysokogórskich nie zaliczane są małe skalne turnie.

Aby otrzymać uprawnienia instruktora wspinaczki wysokogórskiej kandydat będzie musiał ukończyć kurs ogólny instruktora sportu.


Aby spełnić wymogi formalne, zainteresowane osoby będą musiały osobiście uczestniczyć w zajęciach.


Szczegółowy harmonogram kursu opublikowany zostanie po zamknięciu listy kandydatów na kurs.


Ilość osób uczestniczących w kursie jest ograniczona, kwalifikacji na kurs dokona Komisja Szkolenia PZA.


Dodatkowych informacji udzielać będzie kierownik kursu: Bogusław Kowalski (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).


Zgłoszenia na kurs wraz z wykazem przejść należy przesyłać do dnia 17 października 2010 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Załączniki:


Program kursu instruktorskiego na stopień instruktora sportu o specjalności wspinaczka wysokogórska.

 

UWAGA! Program kursu będzie wzbogacony o zagadnienia dotyczące metodyki szkolenia w terenie, staże oraz zajęcia z profilaktyki lawinowej.

Formularz zgłoszenia na kurs instruktorów wspinaczki wysokogórskiej.


Lista zgłoszeń.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania.


Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 20 czerwca 2006 zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania.

UWAGA! Od 16 listopada 2010 roku obowiązywać będzie nowa Ustawa o Sporcie, która pozostawia instruktora i trenera sportu, jako jedyne tytuły zawodowe w sporcie.

Źródło: pza.org.pl