Log in
    

Jak zostać ratownikiem TOPR - szczegółowe zasady przyjęcia

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Jak zostać ratownikiem?

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYJĘCIA

W POCZET CZŁONKÓW TOPR

Członkiem Stowarzyszenia może być obywatel Polski mający pełną zdolność do czynności prawnych (ukończone co najmniej 18 lat) i nie pozbawiony praw publicznych, oraz cudzoziemiec o ile odpowiada warunkom określonym w Statucie TOPR. Uzyskanie pełnego członkostwa jest poprzedzone okresem „kandydackim” zazwyczaj trwającym od 1,5 do 3 lat.

 

By zostać członkiem kandydatem TOPR należy złożyć pisemne podanie o przyjęcie do TOPR, skierowane do Zarządu TOPR, wsparte oświadczeniami dwóch członków TOPR popierających prośbę,

Do podania muszą być dołączone następujące informacje;

 • Życiorys,
 • Wykaz działalności górskiej z ostatnich 5 lat, zwłaszcza dokonań tatrzańskich ( wspinaczkowych, jaskiniowych, narciarskich – wykaz powinien zawierać informacje min. o dacie, celu, partnerze ).

Wymagane jest minimum 10 dni wspinaczkowych, w tym;

- drogi letnie o trudnościach minimum IV i V, w tym minimum 3 drogi wielowyciągowe (co najmniej 6-8 wyciągów) i minimum 3 drogi zimowe o trudnościach minimum III-IV.

oraz następujące umiejętności;

 • Zasady asekuracji
 • Autoratownictwo.
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do działalności górskiej w charakterze ratownika TOPR.
 • Dodatkowo można załączyć kserokopie dokumentów zaświadczających o posiadanych uprawnieniach PZA, PZN, nurkowych, medycznych itp.

Po wstępnym zaakceptowaniu adepta przez Zarząd TOPR, podanie wraz z w/w załącznikami zostaje skierowane do Szefa Szkolenia TOPR, który przeprowadza egzamin wstępny.

Egzamin wstępny jest przeprowadzany zazwyczaj raz w roku ( pomiędzy marcem, a czerwcem) i składa się z następujących elementów;

 1. Test kondycyjno – sprawnościowy przeprowadzany w warunkach letnich (przykładowa trasa; Kuźnice – Myślenickie Turnie -Kasprowy – limit czasu 1 godzina + wiek).
 2. Topografia ( wymagana jest - minimum - bardzo dobra znajomość turystyczna Tatr Polskich, terenów przygranicznych po stronie Słowackiej, oraz podstawowa znajomość terenów wspinaczkowych w Tatrach Polskich Egzamin polega m.in. na rozpoznawaniem obiektów na zdjęciach).
 3. Narciarstwo (egzamin praktyczny, demonstracja techniki jazdy na trasach przygotowanych i w trudnym terenie).
 4. Taternictwo (egzamin teoretyczny i praktyczny (obserwowana wspinaczka w skałkach), oraz analiza wykazu działalności górskiej – tatrzańskiej - wspinaczkowej, jaskiniowej, skiturowej)
 5. Zarys historii TOPR

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu wstępnego Zarząd TOPR na wniosek naczelnika TOPR przyjmuje adepta w poczet członków kandydatów TOPR, określając równocześnie czas stażu kandydackiego.

Członkiem czynnym TOPR może zostać członek kandydat TOPR, który;

a) odbył wyznaczony staż kandydacki,
b) spełnia wymogi określone w Regulaminie SR TOPR;

 • Ukończył kurs ratownictwa TOPR I stopnia wraz z zaliczeniem egzaminu końcowego.
 • Przedstawił wykaz działalności górskiej w okresie stażu kandydackiego. Minimalne wymagania określa Naczelnik.
 • Przepracował co najmniej 240 godzin społecznych rocznie w TOPR.
 • Brał udział w co najmniej 5 wyprawach ratunkowych w okresie stażu kandydackiego

c) złoży pisemną deklarację dalszego działania w TOPR,
d) zostanie przyjęty w poczet członków czynnych uchwalą Zarządu.

Nabycie członkostwa czynnego staje się skuteczne po złożeniu na ręce Naczelnika TOPR i podpisaniu przysięgi - tej samej co w 1909 roku - następującej treści:

"Ja niżej podpisany (…) w obecności Naczelnika Straży Ratunkowej w.p.(...) oraz świadka w.p.(...) dobrowolnie przyrzekam pod słowem honoru, że póki zdrów jestem, na każde wezwanie Naczelnika lub jego Zastępcy - bez względu na porę roku, dnia i stan pogody - stawie się w oznaczonym miejscu i godzinie odpowiednio na wyprawę zaopatrzony i udam się w góry według marszruty i wskazań Naczelnika lub jego Zastępcy w celu poszukiwań zaginionego i niesienia mu pomocy. Postanowienia statutu Pogotowia i regulaminu dla członków czynnych będę wykonywał ściśle, jak również rozkazy Naczelnika, jego Zastępcy i Kierowników Oddziałów. Obowiązki swe pełnił będę sumiennie i gorliwie, pamiętając, że od mego postępowania zależnem być może życie ludzkie. W zupełnej świadomości przyjętych na się trudnych obowiązków i na znak dobrej swej woli powyższe przyrzeczenie przez podanie ręki Naczelnikowi
potwierdzam".

Przygotował;

Jan Krzysztof

Naczelnik TOPR